Privacy policy

**Privacybeleid BizBoutique**
https://www.shop.bizboutique.nl

**Over ons privacybeleid**
BizBoutique hecht veel waarde aan uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit ter beschikking aan derden voor commerciΓ«le doeleinden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van BizBoutique. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/11/2023; met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt, en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik, en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Bij vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken; de contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacybeleid.

**Over de gegevensverwerking**

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken, en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

WordPress
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden; zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. WordPress maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

**Webhosting**
mijn.host
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van mijn.host. Mijn.host verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Mijn.host heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Mijn.host is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

**Payment Processors**
Mollie
Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

**Beoordelingen**
Β Google
Wij verzamelen reviews via de platform Google. Als u een review achterlaat, bent u verplicht een naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens worden met ons gedeeld, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. In sommige gevallen kan het platform contact met u opnemen voor een toelichting op uw review. Alle genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor deze platforms derden inschakelen.

**Facturatie en boekhouden**
MoneyBird
Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen; MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen.

**Externe verkoopkanalen**
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Het doel van de verwerking is altijd direct verbonden met de opdracht die u verstrekt. Uw gegevens worden niet voor gerichte marketing gebruikt, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Wij delen uw gegevens niet met derden, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons, een eed of wettelijke verplichting.

**Automatisch verzamelde gegevens**
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

**Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

**
In voorkomende gevallen kan BizBoutique op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zullen wij ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

**Bewaartermijnen**
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Zodra u aangeeft geen gebruik meer te willen maken van onze diensten, beschouwen wij dit als een vergeetverzoek. Uw gegevens worden dan niet langer dan twee jaar bewaard vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren; deze gegevens bewaren wij voor de duur van de toepasselijke termijn.

**Uw rechten**
U heeft als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. U heeft het recht op inzage, rectificatie, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens, en het recht van bezwaar. In voorkomende gevallen heeft u ook het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verkeerd gebruiken.

**Inzagerecht**
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek hiertoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken.

**Rectificatierecht**
U heeft het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

**Recht op beperking van de verwerking**
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt een verzoek hiertoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken.

**Recht op overdraagbaarheid**
U heeft het recht om uw persoonsgegevens door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek hiertoe indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken.

**Recht van bezwaar en overige rechten**
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In voorkomende gevallen heeft u ook het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Neem contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken als u van deze rechten gebruik wilt maken.

**Cookies**
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie gebruiken voor het aanbieden van gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

**Cookies van derde partijen**
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies, is dit vermeld in deze privacyverklaring.

**Wijzigingen in het privacybeleid**
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

**Contactgegevens**
BizBoutique
Hoofdstraat 7

6974 AV Leuvenheim

085 060 81 85
info@websiteremake.nl
Contactpersoon voor privacyzaken: Ilja Wensink